મારે કયા પાણીના ગાળણક્રિયા સિસ્ટમની જરૂર છે?

પૃથ્વીની સપાટી પર પાણી વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પાણીનો માત્ર 10% વપરાશ યોગ્ય છે, અને બાકીનો…

હોટેલ ઓપરેશન કંપનીઓમાં મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયરોએ હોટલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ અંગે ચિંતા કેમ કરવી જોઈએ?

મહેમાનોને સમાવવાવાળી હોટલ અને રિસોર્ટ કંપનીઓએ પાણીની ઉચ્ચ ગુણવત્તા જાળવવા માટે શ્રેષ્ઠ પગલાં અપનાવવાની જરૂર છે. અહીં જાળવણી ઇજનેરો…