હોટેલ / સુવિધા વ્યવસ્થાપન માટે અસરકારક પાણીની સારવાર માટે 5 લાભો

જ્યારે તે હોટલ ઉદ્યોગોમાં પાણીની ઉપચારની વાત આવે છે, ત્યારે તેની અસર ફક્ત એચવીએસી સિસ્ટમ્સની કામગીરીમાં જ માનવામાં આવે છે. જ્યારે, તે…

ડિઝાઇનિંગ અને બાંધકામ ઉદ્યોગ માટે ગંદાપાણીના ઉપાયના ફાયદા

દરેક અને દરેક ઉદ્યોગમાં, ગંદાપાણીના ઉપાયના ઉપાય ખૂબ જરૂરી છે કારણ કે મોટા પ્રમાણમાં પાણીનો વ્યય થઈ રહ્યો છે. મુખ્યત્વે પલ્પમાં અને…