તમે તમારા ગ્રે પાણીનો ફરીથી ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો?

આજકાલ, ગ્રાહકોની માંગ સાથે હોટલ સેવાઓ અથવા સુવિધાઓ વધી રહી છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે હોટલ સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયમાં…

મારે કયા પાણીના ગાળણક્રિયા સિસ્ટમની જરૂર છે?

પૃથ્વીની સપાટી પર પાણી વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પાણીનો માત્ર 10% વપરાશ યોગ્ય છે, અને બાકીનો…