અલ્ટ્રાફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ, તેની મિકેનિઝમ, પ્રક્રિયા અને એપ્લિકેશન વિશે બધા

અલ્ટ્રાફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ અસંખ્ય પટલ ફિલ્ટ્રેશન પર આધારિત છે, જ્યાં દબાણ અર્ધવ્યાપી પટલ દ્વારા સ્ક્રીનીંગનું કારણ બને છે. આ પદ્ધતિમાં, ડૂબી નક્કર કણો અને…