નવીન સારવાર ઉકેલો દ્વારા પાણીની અછત સામે લડવાની વ્યૂહરચના.